Obchodní podmínky upravující práva a povinnosti při využívání online aplikace na webových stránkách www.t-nabidka.cz

1. Definice základních pojmů

Provozovatel – Společnost Tarifomat, s.r.o. člen skupiny Srovnejto.cz, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481.

Webová stránka – Internetový server t-nabidka.cz provozovaný Provozovatelem pod internetovou adresou, jehož obsah je k nahlédnutí výhradně pod internetovou doménou a jejími subdoménami.

Uživatel – Osoba právnická nebo fyzická, která projevila zájem o zprostředkování nabídky na změnu telefonního operátora na webových stránkách Provozovatele.

Dodavatel – T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

2. Základní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Tarifomat, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČ:29283183, DIČ: CZ29283183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481, upravují vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele při využívání webových stránek www.t-nabidka.cz a další související právní vztahy.

2.2. Webové stránky www.t-nabidka.cz slouží k porovnání nabídky Dodavatele.

2.3. Uživatel má možnost porovnat na webových stránkách nabídku Dodavatele a dále v případě zájmu požadovat vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v rozhraní webových stránek zprostředkování nabídky na změnu Dodavatele.

3. Zprostředkování uzavření smlouvy

3.1. Webová stránka Provozovatele obsahuje porovnání nabídek Dodavatele v oblasti: Hlasový tarif, Rychlý internet bez drátu, Internet na doma, T-Mobile TV a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb, a to na základě veřejně dostupných informací nebo dalších informací zaslaných Provozovateli Dodavatelem.

3.2. Ceny či cenová porovnání nabídek dodavatelů jsou orientační a Provozovatel neručí za jejich správnost. Veškeré nabídky umístěné na webové stránce jsou nezávazné a Provozovatel ani Dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu na některou z těchto nabídek.

3.3. V případě zájmu o zprostředkování uzavření smlouvy u Dodavatele je Uživatel povinen vyplnit telefonní číslo na webových stránkách www.t-nabidka.cz

3.4. Uživatel uděluje odesláním objednávkového formuláře, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou Provozovatelem za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu Dodavatele. Uživatel tímto dává výslovný souhlas Provozovateli, aby Dodavateli nebo jiným třetím osobám předal veškeré informace, které od Uživatele získá na základě jeho zadání na webové stránce, a to včetně osobních údajů.

3.5. Provozovatel poskytuje Uživateli pouze zprostředkování změny Dodavatele, a proto nenese jakoukoliv odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi Uživatelem a Dodavatelem.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smlouva uzavřená prostřednictvím webových stránek a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR.

5.2. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Brně dne 21.9.2018

Podmínky zpracování osobních údajů

Tento právní dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“ upravuje podmínky práce s Vašimi osobními údaji ze strany společnosti Tarifomat, s.r.o..

V případě, že bude potřeba ohledně zpracování dat cokoliv vysvětlit, obraťte se na nás:

Tarifomat, s.r.o.
Oddělení zpracování osobních údajů
BC Titanium, Nové sady 25, 602 00 Brno - Střed
E-mail: bohdan.sulak@srovnejto.cz

Účelem tohoto dokumentu je jednoduché a stručné vymezení podmínek zpracování osobních údajů, rozsahu získávaných údajů, doby zpracování, vysvětlení účelu a konkrétních operací s osobními údaji subjektu, informace o příjemcích a v neposlední řadě poučení o právech a vysvětlení postupů, jak subjekt může práva uplatnit a kam subjekt může podat stížnost.

Tento dokument se vztahuje na webové stránky tarifomat.cz, cenyenergie.cz, veškeré podstránky či vnořené rámy (iframy) na doméně tarifomat.cz a další stránky patřící společnosti Tarifomat, s.r.o. (viz patička stránky). V případě, že budete přesměrování na jakékoliv jiné stránky a budou zde žádány Vaše osobní údaje, prosím nastudujte si pečlivě podmínky zpracování uvedené na těchto jiných stránkách.

Vysvětlení použitých pojmů je obsaženo na konci podmínek. Podmínky mohou být kdykoliv změněny, avšak bez vlivu na již započaté a odsouhlasené zpracování. Tyto podmínky jsou účinné od 9.9.2019.

1. Správci

Správcem Vašich dat je společnost

Tarifomat, s.r.o.

IČ: 29283183, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481.

Kontaktní údaje: BC Titanium, Nové sady 25, 602 00 Brno - Střed, elektronická adresa: bohdan.sulak@srovnejto.cz

Data protection officer: Bohdan Šulák, elektronická adresa: bohdan.sulak@srovnejto.cz
V případě, že jste nám dali příslušné souhlasy (o nich dále), mohou být dalšími správci Vašich dat společnosti uvedené zde.

2. Účel

 1. poskytnutí poptávaného srovnání produktů:
 2. Zpracování dat je nezbytné, abychom Vám mohli vygenerovat poptávané srovnání možností na trhu. Takové zpracování Vašich dat nám umožňuje nařízení GDPR a je nezbytné pro účely poskytnutí našich služeb.

 3. probrání specifik jednotlivých možností a pomoc při orientaci v jednotlivých nabídkách, pomoc při zasmluvnění
 4. Pokud budete chtít více informací o konkrétní nabídce, zpracujeme Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo) pro další poskytnutí naší služby – probrání jednotlivých specifik nabídky, která Vás zaujala. Pokud se budete chtít vydat cestou uzavření konkrétní smlouvy, Vaše data použijeme pro zprostředkování uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka Vás přesvědčila. Data jsou dále v případě uzavření smlouvy ke konkrétnímu produktu použita správcem – poskytovatelem produktu – pro jednání o smlouvě (naším prostřednictvím) a plnění smlouvy. I toto zpracování Vašich dat nám umožňuje nařízení GDPR a je nezbytné pro účely poskytnutí služeb.

 5. průzkum trhu a zasílání všeobecných obchodních sdělení:
 6. účelem je realizace přímého marketingu, tedy průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení elektronickou nebo telefonní cestou. Takové zpracování nám umožňuje nařízení GDPR, pokud ho neodmítnete.

 7. nabídky jiných, než Vámi na webu poptávaných produktů třetích stran:
 8. V rámci kompletní péče o zákazníky (a díky tomu, že si udržujeme přehled o aktuálních produktech napříč celým českým trhem) Vám můžeme nabídnout služby z oblasti finančních, pojistných, energetických služeb či úspor. Tyto Vám ale budeme nabízet samozřejmě jen na základě Vámi předem uděleného souhlasu s takovou službou a s možností profilovat (tedy vyhodnocovat) Vaše data tak, abychom Vám mohli ušít nabídky na míru. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv (bez jakýchkoliv negativních dopadů na Vás) odvolatelný.

3. Rozsah osobních údajů

Správce shromažďuje jen ty údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce shromažďuje jen ty údaje, které mu sdělil či předal subjekt.

Rozsah osobních údajů je pro definované účely stanoven takto:

 1. poskytnutí poptávaného srovnání produktů:
 2. pracujeme s daty, která zadáte do poptávkového formuláře na webu – tato data se liší u jednotlivých služeb.

 3. probrání specifik jednotlivých možností a pomoc při orientaci v jednotlivých nabídkách, pomoc při zasmluvnění:
 4. pracujeme s daty, která nám sdělíte v rámci našeho hovoru a dále s daty, která jsou potřebná do jednotlivých smluv dodavatelů. Typicky jsou to:

  telekomunikace:

  • identifikační údaje:

   jméno, příjmení

  • kontaktní údaje:

   adresa, elektronická adresa, telefonní číslo

  • doplňující údaje dle druhu formuláře/požadavku:

   Operátor, měsíční útrata, provolané minuty, napsané SMS, mobilní internet, fyzická osoba/podnikatel, student/senior

  energie:

  • identifikační údaje:

   jméno, příjmení

  • kontaktní údaje:

   adresa, elektronická adresa, telefonní číslo

  • doplňující údaje dle druhu formuláře/požadavku:

   Roční spotřeba, druh bydlení, využití plynu/elektřiny, počet osob v domácnosti, elektrické vytápění, způsob vytápění

 5. průzkum trhu a zasílání všeobecných obchodních sdělení:

  • identifikační údaje:

   jméno, příjmení

  • kontaktní údaje:

   email, telefonní číslo

  • údaje pro zjištění, která obchodní sdělení budou pro příjemce zajímavá:

   informace o předchozích zvolených oblastech a žádostech, informace o využívání internetových stránek, informace získané díky cookies, využití obchodních sdělení, údaje zjištěné při účasti na soutěžích, údaje o realizaci navržených smluv a další informace později předané nebo zjištěné dle aktivit subjektu.

 6. D. nabídky jiných, než Vámi na webu poptávaných produktů třetích stran:

  pro tyto nabídky pracujeme (pokud nám udělíte souhlas) s daty, která nám uvedete ve formulářích nebo v rámci našich hovorů.

4. Doba zpracování

Doba zpracování je pro každý účel zpracování jiná.

 1. poskytnutí poptávaného srovnání produktů:

  data zadaná do formuláře zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby.

 2. probrání specifik jednotlivých možností a pomoc při orientaci v jednotlivých nabídkách, pomoc při zasmluvnění:

  data zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší služby, včetně pomoci o jednání o smlouvě.

 3. průzkum trhu a zasílání všeobecných obchodních sdělení:

  Proti takovému zpracování můžete kdykoliv vznést námitku. Zpracování bude ukončeno neprodleně po vznesení námitky, přičemž požadavek bude v odůvodněných případech zpracován nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní

 4. nabídky jiných, než Vámi na webu poptávaných produktů třetích stran:

  data zpracováváme nejdéle 3 roky od Vašeho uděleného souhlasu, pokud nám souhlas neprodloužíte. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zpracování bude ukončeno neprodleně po odvolání souhlasu, přičemž požadavek bude v odůvodněných případech zpracován nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní

5. Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas nebo zpracováváme Vaše data na základě tzv. oprávněného zájmu (pro účely přímého marketingu – zasílání našich obchodních nabídek – nebo pro účely průzkumu trhu), můžete souhlas nebo námitky proti takovému zpracování adresovat na Tarifomat, s.r.o. na elektronické adrese bohdan.sulak@srovnejto.cz;

vůči dalším správcům využitím elektronické adresy, která je pro každého ze správců zvlášť uvedena v dokumentu „Seznam správců“.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro ověření totožnosti subjektu nebo přiřazení žadatele ke konkrétnímu subjektu.

6. Příjemci

Správce zásadně nepředá osobní údaje subjektu třetím osobám. Jedinými příjemci mohou být osoby uvedené v těchto podmínkách níže.

 • 6.1. Příjemci:

  Příjemcem mohou být pouze osoby v rámci skupiny Tarifomat, s.r.o., kterými se rozumí:

  1. Tarifomat, s.r.o. , se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C pod sp.zn.: C 215481

  2. ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČ: 28480406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679.

 • 6.2. Zpracovatelé:

  Z důvodu splnění stanovených účelů, mohou mít v nezbytných případech k osobním údajům v omezeném rozsahu po omezenou dobu přístup tito zpracovatelé:

  • Marketingové společnosti,
  • Účetní společnosti,
  • Auditorské společnosti,
  • Společnosti poskytující právní služby,
  • Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním,
  • Společnosti poskytující IT služby,
  • Společnosti zabývající se internetovým marketingem,
  • Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů,
  • Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů,
  • Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací,
  • Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci.

7. Žádosti, námitky, stížnosti, orgán dozoru

Žádost, dotaz, uplatnění práva či jiná podání budou vyřízena po přijetí bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit na dva měsíce.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech může být požadována kontrola nebo ověření identifikace subjektu.

 • 7.1. Obecné požadavky:

  Subjekty mohou směřovat své obecné dotazy, poznámky a žádosti na tyto kontakty:


 • 7.2. Osobní údaje:

  Žádosti a uplatnění práv týkající se osobních údajů je povinen subjekt směřovat na tento kontakt:

  Stížnosti mohou být směřovány na tento e-mail: bohdan.sulak@srovnejto.cz Odvolání souhlasu se řídí postupem uvedeným v článku 5.

 • 7.3. Námitky, podněty:

  Námitky a podněty týkající se přímého marketingu a související zpracování osobních údajů subjekt může uplatnit následovně:


 • 7.4. Stížnosti:

  Stížnosti proti postupu kteréhokoliv správce bude vyřizovat odpovědná osoba na těchto kontaktech:

 • Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

8. Poučení o právech dle obecného nařízení k ochraně osobních údajů účinného od 25. 5. 2018

 • 8.1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

  Správci přijmou vhodná opatření, aby každému subjektu poskytli stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinili veškerá sdělení o zpracování. Správci informace poskytnou písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita subjektu je prokázána jinými způsoby, má také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

  Správci neodmítnou vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůžou zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

  Subjekt má právo na to, aby mu správci poskytli na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci o jakémkoliv takovém prodloužení budou informovat subjekt do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže byla žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud subjekt nepožaduje jiný způsob.

  Pokud správci nepřijmou opatření, o něž subjekt požádal, informují subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

  Správci informují subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, mohou správci buď:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

  Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládají správci.

  Pokud mají správci důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, mohou požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.

  Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

 • 8.2. Právo na opravu

  Subjekt má právo na to, aby správci bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • 8.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Subjekt má právo na to, aby správci bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se subjektu týkají, a správci mají povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. je odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. jsou vzneseny námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

  Jestliže správci osobní údaje zveřejnili a jsou povinni je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, jsou přijaty s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

  Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsou správci pověřeni;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • 8.4. Právo na omezení zpracování

  Subjekt má právo na to, aby správci omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  1. pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správci mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správci již osobní údaje nepotřebují pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správců převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

  Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu

  určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

  Pokud subjekt omezení zpracování dosáhl, bude správci předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

  Správci oznamují jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správci budou subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to subjekt požaduje.

 • 8.5. Právo na přenositelnost údajů

  Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správcům, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správci, kterým byly osobní údaje poskytnuty, bránili, a to v případě, že:

  1. Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě.
  2. Zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené„Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném

  zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsou správci pověřeni.

  Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • 8.6. Právo vznést námitku

  Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správci osobní údaje dále nezpracovávají, pokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu nebo právy a svobodami subjektu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, má subjekt právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

  Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může subjekt uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

  Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má subjekt, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 • 8.7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

  Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

9. Pojmy a definice

Veškeré níže uvedené pojmy užívané v podmínkách mají zásadně význam dle následujících definic:

 • 9.1. osobní údaj

  osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením;

 • 9.2. subjekt

  subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto podmínek;

 • 9.3. zvláštní kategorie osobních údajů

  zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správci nikdy nevyžadují údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány;

 • 9.4. zpracování

  zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování;

 • 9.5. správce

  správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

 • 9.6. účel

  účelem zpracování rozumíme důvod, proč správci osobní údaje zpracovávají;

 • 9.7. pověřenec

  pověřenec je jmenován správcem a monitoruje soulad činností správce dle právních předpisů, spolupracuje s dozorovým úřadem a je kontaktním místem pro dozorový úřad ve věcech týkajících se zpracování. Subjekty se mohou obracet na pověřence ve všech záležitostech týkajících se zpracování jejich osobních údajů a výkonu jejich práv;

 • 9.8. rozsah

  rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování, například jméno a příjmení;

 • 9.9. zpracovatel

  zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

 • 9.10. příjemce

  příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje, v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy se za příjemce nepovažují;

 • 9.11. podmínky

  podmínkami se rozumí tento dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“, který obsahuje podmínky zpracování a ochrany osobních údajů;

 • 9.12. internetové stránky

  Internetovými stránkami se rozumí tyto webové stránky www.t-nabidka.cz, nebo stránky patřící společnosti Tarifomat, s.r.o.